052-6216012 | 052-6216023   |  hinuch@maslan.org.il  :לפרטים והזמנת סדנאות

כוחות הבטחון

רציונל

פגיעה מינית היא תופעה חברתית המתרחשת בכל ארגון ללא קשר לאופיו, לתחום עיסוקו או לגודלו, והיא מושתתת על תפיסות המובנות אצל הפרט עוד מיום היוולדו דרך תהליך הסוציאליזציה. תופעה זו עוברת הקצנה במערכת הצבאית בשל המאפיינים הייחודיים של המסגרת – גיוס נערים בתקופת ההתבגרות בחייהם, שהות משותפת כמעט בכל שעות היממה במהלך השבוע וללא דמויות הוריות מפקחות לאחר שעות הפעילות ועוד. כמו כן ישנם גורמים התורמים לטשטוש הגבולות בתוך המסגרת החברתית, כגון השפעת העידן הטכנולוגי על ההתנהגות המינית, השפעה שמתעצמת במסגרת סגורה, וכן היותו של הצבא גוף היררכי, גברי ובעל השפעה ניכרת על המתבגרים בשל פערי הגילאים והדרגות.

אחת הדרכים האפקטיביות להתמודדות עם התופעה היא לעורר שיח בנושא אשר יאפשר בחינה מחודשת של העמדות והמיתוסים הקיימים בקרבנו, תוך קבלת כלים לראיית האחר ולכיבוד גבולות אישיים.


 

מטרות

להוביל שינוי חברתי בתחום אלימות ואלימות מינית על-ידי עידוד שיח פתוח ומאפשר.

  1. לשנות עמדות ותפיסות חברתיות בהתייחס להבניות חברתיות, לערך כבוד האדם ולתפיסת האשמת הקרבן.

  2. לתת כלים להתמודדות עם תופעת האלימות והאלימות המינית: מניעה, איתור וזיהוי.

  3. להנגיש מקורות סיוע עבור כל חייל/ת המתמודדים עם פגיעה מינית.

 

קהל יעד

כלל המפקדים והחיילים בבסיס. העבודה תהיה במסגרת סדנאות בקבוצות לפי חתך אוכלוסיות (חיילים, חיילות, אנשי קבע).

 

 

מבנה הסדנה

הרצאת פתיחה במליאה, עבודה בשלוש קבוצות, סיכום ומשוב במליאה.

 

שלב א' – פתיחה במליאה (משך הפתיחה כעשרים דקות)

המשתתפים יכירו את הנושא "אלימות מינית כתופעה חברתית", נתונים וסטטיסטיקה להבנת ממדי התופעה. המשתתפים יצפו בלקט אירועים מהתקשורת על נושא פגיעה מינית בחברה ישראלית.

*בחלק זה ישתתפו חיילים, חיילות, מפקדים / אנשי קבע יחד.


 

שלב ב' – שיח בקבוצות נפרדות בנושא "תחום אפור" (משך השיח כשעתיים)

שיח פתוח המאפשר התנסות חווייתית סביב מורכבות קבלת החלטות במצבים אינטימיים. סדנת "תחום אפור" עוסקת בהגדרת והבנת הסיטואציה – אונס לעומת יחסי מין מרצון חופשי ומהסכמה מודעת, דרך שימוש בסרטון המתאר סיטואציה אינטימית בין בני זוג מתבגרים המדרדרת לאונס. הסדנה מזמנת דיון חשוב בשאלות: כיצד יודעים מתי ישנה הסכמה? מהי לשון החוק? ומהי חשיבות התקשורת בין בני זוג?

 

*בשלב זה תתפצל הקבוצה הגדולה לשלוש קבוצות: חיילים, חיילות ומפקדים.

** בסדנה למפקדים / אנשי קבע יתקיים גם שיח על מיתוסים הקשורים בפגיעה מינית ובאקלים סביבתי פוגעני.

 

שלב ג' – סיכום במליאה (משך הסיכום כשלושים דקות)

דיון קצר על דגשים עיקריים שעלו בסדנאות, סרטון המדגים כיצד נראית "הסכמה חופשית ומודעת".

הנגשת מקורות הסיוע במקרה של פגיעה מינית – כתובת לפניות ולהתייעצות בתוך היחידה ומחוצה לה. משוב בעל-פה ובכתב.


 

מספר המשתתפים בקבוצה: עד 25 חיילים / חיילות / אנשי קבע.

 

משך הסדנה: שלוש שעות.

 

מועד הסדנה: יותאם ויבנה בהתאם למאפייני הבסיס הייחודיים.

 

*חשוב לציין כי ארגון מסל''ן יכול לבצע את התכנית המוצעת בשני פרקי זמן:

אפשרות ראשונה: 9:00–12:00.

אפשרות שנייה: 13:00–16:00.

בכל פרק זמן יפעלו בבסיס בין שלושה לארבעה מנחים.

 

*עוד חשוב לציין כי ביכולתו של הארגון להנגיש ולהתאים את תוכן הסדנאות לכלל גופי הביטחון במדינת ישראל, כגון שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל וכו'.